Privacywet

Wie zijn wij?

Het adres van onze website is: https://guichetlocal.be

Inleiding

Het Sociaal loket van Sint-Lambrechts-Woluwe is een project van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe (hierna het OCMW) en van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Deze site wordt beheerd door het OCMW.

Het OCMW is een lokale openbare dienst die als opdracht heeft aan personen en gezinnen de maatschappelijke hulp toe te kennen die verschuldigd is door de gemeenschap. Het garandeert iedereen een leven dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Als openbare dienst verzamelt en verwerkt het OCMW persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “AVG”) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “Privacywet”).

Het OCMW is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid bij het verzamelen en verwerken van gegevens en hecht veel belang aan de optimale bescherming van alle gegevens over de natuurlijke personen waarover het beschikt en stelt alles in het werk om de voortdurende conformiteit met de AVG te verzekeren.

Via dit privacybeleid informeert het OCMW u over de manier waarop het de persoonlijke gegevens van natuurlijke personen verzamelt, verwerkt, gebruikt en bewaart in het kader van zijn opdrachten.

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke)

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het OCMW, als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Zijn contactgegevens zijn:

Karrestraat 27 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Algemeen telefoonnummer: 02/777.75.31

Algemeen e-mailadresCPAS.Communication@cpas.woluwe1200.be

Voorzitster Mevrouw Fabienne Henry
Gulledelle 98 –
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
f.henry@cpas.woluwe1200.be
Secretaris-generaal De heer Grégory Jacques Gulledelle 98
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
g.jacques@cpas.woluwe1200.be


2. Hoe contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming

Het OCMW heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld met als opdracht:

 1. het OCMW te adviseren en te informeren;
 2. de naleving en toepassing van de wetgeving en reglementering in overeenstemming met het nationale recht te controleren.

Als u vragen hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze DPO:

Functionaris voor gegevensbescherming

Gulledelle 98 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

E-mail: dpd@cpas.woluwe1200.be

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

1. Definitie

Een persoonlijk gegeven (hierna “persoonsgegevens”) is “alle informatie met betrekking tot een rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”.

Bijvoorbeeld: naam, voornaam, rijksregisternummer, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, nummerplaat enz.

2. De gegevens die rechtstreeks bij u worden verzameld

Voor de uitoefening van zijn opdrachten, met name voor de inschrijving voor zijn collectieve informatiesessies, ook “workshops” genoemd, verzamelt het Sociaal loket persoonsgegevens.

Zo worden door onze ambtenaren de volgende categorieën van persoonsgegevens verzameld:

 1. identiteitsgegevens: naam, voornaam, geboorteplaats, burgerlijke staat;
 2. contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Deze lijst is louter indicatief en niet limitatief.

3. Belangrijkste informatiebronnen

Wij verzamelen de persoonsgegevens bij u.

4. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verzameld en verwerkt?

Het OCMW treedt op in het kader van de wettelijke opdrachten die hem worden toegekend door de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juli 1976.

Het kan uw persoonsgegevens verwerken, met name voor de volgende doeleinden:

 1. toekennen van steun aan rechthebbenden;
 2. hen oriënteren in functie van de moeilijkheden die zich voordoen;
 3. hen toegang geven tot informatie over hun rechten.

Deze doeleinden zijn voorbeelden en zijn niet exhaustief.

5. Wat is de wettelijke basis om uw gegevens te verwerken?

Overeenkomstig artikel 6 van de AVG verwerkt het OCMW uw persoonsgegevens in het kader van zijn opdrachten alleen op basis van ten minste een van de volgende gronden:

 • de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van openbaar belang;
 • u hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doeleinden (bv. portretrecht).

6. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt door het OCMW voor interne doeleinden.

Het OCMW moet uw gegevens ook delen met verschillende openbare of private instellingen in het kader van de uitvoering van zijn opdrachten, wanneer het daartoe verplicht is door de wet of door een rechterlijke beslissing.

Het OCMW geeft sommige van uw gegevens door aan zijn verwerkers voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de werking van de toepassingen/beheerssystemen waarop het zich heeft ingeschreven. De verwerkers mogen slechts handelen op basis van de instructies die hen werden meegedeeld door het OCMW.

De mededeling van uw gegevens aan de hierboven vermelde derden gebeurt uitsluitend voor de doeleinden bepaald in punt 4, binnen de grenzen van de wettelijke grondslagen (punt 5) en in overeenstemming met het beroepsgeheim en de waarborgen die vereist zijn door de AVG. In geen geval worden uw gegevens meegedeeld voor commerciële doeleinden of verkocht aan derden.

7. Het bewaren van uw gegevens

Het OCMW moet uw persoonsgegevens bewaren om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen (bv. fiscaal, sociaal).

Uw gegevens worden bewaard gedurende een termijn die in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

1. Uw rechten

De AVG garandeert de betrokkenen, zoals u, een reeks rechten (artikelen 12 tot 22, AVG). Deze rechten zijn:

 • het recht op informatie: u hebt het recht op elk moment te weten welke persoonsgegevens wij verwerken en in welke mate wij deze gegevens gebruiken;
 • het recht van inzage: u hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en er een gratis kopie van te ontvangen;
 • het recht op rectificatie: u hebt het recht om onjuiste gegevens te laten verbeteren en onvolledige gegevens aan te vullen;
 • het recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om opschorting van het gebruik van uw gegevens te vragen, met name indien er betwisting over bestaat;
 • het recht op uitwissing: u hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om te vragen dat uw gegevens worden gewist, met name wanneer ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Er moet benadrukt worden dat dit recht op uitwissing voorrang geeft in geval er een hoger belang op het spel staat en rekening houdend met de wettelijke bewaringsverplichtingen van het OCMW;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens: u hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een derde naar keuze over te dragen in een machineleesbaar formaat;
 • het recht op intrekking van de toestemming: bijvoorbeeld in het kader van het portretrecht. Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken. Maar dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die gebaseerd was op uw toestemming vóór de intrekking ervan.

Sommige van deze rechten zijn onderworpen aan wettelijke voorwaarden en kunnen slechts worden uitgeoefend onder de voorwaarden vastgelegd door de reglementering en onder voorbehoud dat de rechten en vrijheden van derden niet worden aangetast (privéleven, beroepsgeheim enz.).

2. Hoe de rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten uitoefenen via een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek door ons inzageformulier in te vullen en te versturen ter attentie van onze DPO:

Gelieve uw aanvraag over te maken met:

 • het ingevulde formulier. U vindt het hier.

9. Antwoordtermijn

De antwoordtermijn bedraagt 30 dagen vanaf de ontvangst van het verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag of het aantal aanvragen kan deze termijn met een maand worden verlengd. In dat geval zullen wij u binnen 15 dagen na ontvangst van uw aanvraag op de hoogte brengen. Wij behouden ons het recht voor om niet te reageren op kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken. Uw aanvraag wordt bewaard zolang er beroep mogelijk is.

Indien u van mening bent dat het OCMW zijn verplichtingen niet is nagekomen en uw privéleven heeft geschonden, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Telefoon: 02/274.48.00

E-mail: contact@apd-gba.be

Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

10. De maatregelen voor informatiebeveiliging

Wij streven ernaar de veiligheid van de persoonsgegevens die wij verzamelen te waarborgen. Daarom passen wij binnen onze instelling een privacybeleid toe. Bovendien moet elk personeelslid het beroepsgeheim naleven overeenkomstig de artikelen 36 en 50 van de organieke wet van 8 juli 1976 en artikel 458 van het Strafwetboek.

We verbinden ons ook ertoe om alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de informatie te beschermen tegen verlies, kwaadwillige wijziging, vernietiging of ongeoorloofde toegang.

Bovendien vraagt het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe aan zijn externe dienstverleners en leveranciers om steeds passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een gepast veiligheidsniveau te garanderen voor de bescherming van de persoonsgegevens.

11. Update

Dit Beleid kan worden gewijzigd om zo goed mogelijk te voldoen aan de wettelijke bepalingen. U kunt steeds de meest recente versie van ons Beleid raadplegen op onze website.

Deze versie werd geüpdatet in maart 2023.

12. Cookiebeleid